REKLAMACJE

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty tworzone i produkowane przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje dot. świadczonych przez Usługodawcę Usług. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby każdorazowa reklamacja, po jej prawidłowym złożeniu została rozpoznana w okresie 14 dni od dnia jej wpływu, o czym zawiadomi Użytkownika na adres poczty elektronicznej.
5. Dokument stanowiący zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne oznaczenie osoby wnoszącej reklamację, opis czego taka reklamacja dotyczy oraz okoliczności uzasadniające daną reklamację. Przedmiotowy dokument winien być wysłany za pomocą listu poleconego na adres Firmy lub na adres poczty elektronicznej Firmy. Musi on zostać opatrzony tytułem Reklamacja. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres biura sprzedaży Sprzedawcy na własny koszt.
7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot należności za towar, a zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu po uprzednim przesłaniu kopii / skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: sklep@kolczastynastolatek.pl.
8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową lub kurierem, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.
9. Towar należy odesłać na adres biura sprzedaży: ul. Akacjowa 2, PL 86-070 Boluminek